1.1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności: a) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży, b) sposobem dostarczenia towaru, c) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu, d) opisem produktów.

1.2. Reklamacja może być wniesiona: a) pisemnie, na adres Sprzedającego, b) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

1.3. Sprzedający rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie: a) 14 dni od daty jej wniesienia – jeśli reklamacja pochodzi od Kupującego będącego konsumentem, b) 30 dni od daty jej wniesienia – jeśli reklamacja pochodzi od innej osoby.

1.4. Kupujący może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany jest w zakładce „Kontakt”.

2.1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

2.2. Kupujący może, niezależnie od postanowień pkt 13.1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Sprzedający oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 3, Poznań 60-967, http://poznan.wiih.gov.pl/

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1.1. Kupujący będący konsumentem może, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Kupującego, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

1.2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności: a) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, b) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy.

1.3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w pkt 6.2 regulaminu, oferta przestaje wiązać.

1.5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

1.6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

1.7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

1.8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

1.9. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

2. Sprzedający informuje Kupującego, że określone w par. 9 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  • Zarejestruj

Rejestracja nowego konta