Regulamin sklepu internetowego Marzenia do spełnienia z dnia 01.03.2023 r.

ZASADY OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy oraz dostarczania, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w Sklepie „Marzenia do spełnienia”, w sieci internet pod adresem https://mech.sklep.pl.

1.2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest MARZENIA DO SPEŁNIENIA s.c., Marlena Anioła Adam Anioła, ul. Bukowska 36, 62-070 Konarzewo, NIP: 7773389423, REGON: 521996602, adres poczty elektronicznej biuro@marzeniadospelnienia.com.pl, numer telefonu: 792531418. 1.3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być zarówno konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, jak i osoba fizyczna lub prawna nie będąca konsumentem.

UŻYTKOWNIK SKLEPU

2.1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu oraz po akceptacji niniejszego regulaminu.

2.2. Rejestracja użytkownika w Sklepie wymaga podania: a) imienia i nazwiska, b) adresu poczty elektronicznej c) numeru telefonu.

2.3. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego nie wymaga rejestracji w Sklepie.

2.4. Z chwilą rejestracji w Sklepie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmująca w szczególności: a) umożliwienie zawierania przez Kupującego umów sprzedaży na odległość, b) utrzymania konta Kupującego w Sklepie, c) umożliwienie wyboru sposobu dostawy towarów, wraz z możliwością otrzymywania powiadomień o dostawie na urządzenia elektroniczne.

2.5. Sposób i warunki przetwarzania danych osobowych określa oświadczenie Użytkownika Sklepu oraz stosowana polityka prywatności.

2.6. Użytkownik Sklepu może w każdym czasie zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o usunięcie jego konta. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się chwilą przyjęcia oświadczenia przez Sprzedającego.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar zgodny z umową i wolny od wad.

3.2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).

3.3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.

4.1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4.2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności: a) rodzaj towaru, b) krótki opis towaru, c) cenę towaru, d) przewidywany czas dostarczenia towaru.

4.3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku).

4.4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w szczególności adres dostawy niezbędny do dostarczenia towaru do Kupującego. 5.1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

5.2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

5.3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów: a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 88102040270000180217530622; b) poprzez usługę płatności online świadczoną przez Tpay – spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 61-894 Poznań; c) płatność przy odbiorze.

5.4. Dostarczenie towarów następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów: a) kurier DPD b) Paczkomaty InPost c) Odbiór osobisty w siedzibie sklepu d) Dostawa ustalana indywidualnie

5.5. Należność za dostarczenie towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

6.1. Sprzedający realizuje zamówienie w terminie określonym przy każdym z rodzaju towarów, na który składają się czas realizacji i czas dostarczenia towaru do Kupującego.

6.2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do: a) odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostarczenie, a Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości, b) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny, a Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części.

6.3. Niezależnie od postanowień pkt. 6.2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU BRAKU ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

7.1. Sprzedający ponosi wobec Kupującego będącego konsumentem odpowiedzialność z braku zgodności towaru z umową, a w szczególności: a) jeśli sprzeczny z umową jest opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność towaru, b) jeśli towar nie posiada przydatności do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.

7.2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Kupującemu będącemu konsumentem i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że określony termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

7.3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący będący konsumentem może: a) żądać naprawy lub wymiany towaru, b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, – w sposób i na warunkach określonych przepisami ustawy o prawach konsumenta.

7.4. Sprzedający może dokonać wymiany towaru, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy towary, gdy Kupujący będący konsumentem żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

7.5. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

7.6. Jeśli Kupujący będący konsumentem skorzystał z uprawnienia do obniżenia ceny, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. W takim przypadku Sprzedający zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.7. Kupujący będący konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

7.8. Szczegółowy zakres uprawnień Kupującego będącego konsumentem, obowiązki Sprzedającego oraz zasady realizacji tych uprawnień i obowiązków określają przepisy ustawy o prawach konsumenta.

8.1. Konsumentem w rozumieniu pkt 7.1.-7.8 jest także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8.2. Zasady odpowiedzialności za wady towarów wobec Kupujących będących przedsiębiorcami, z wyłączeniem osób fizycznych wskazanych w ust. 8.1, określają przepisy kodeksu cywilnego.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

9.1. Kupujący będący konsumentem może, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Kupującego, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

9.2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności: a) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, b) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy.

9.3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w pkt 6.2 regulaminu, oferta przestaje wiązać.

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9.6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.9. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

10. Sprzedający informuje Kupującego, że określone w par. 9 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11. Konsumentem w rozumieniu pkt 9.1-9.10.jest także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

12.1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności: a) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży, b) sposobem dostarczenia towaru, c) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu, d) opisem produktów.

12.2. Reklamacja może być wniesiona: a) pisemnie, na adres Sprzedającego, b) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

12.3. Sprzedający rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie: a) 14 dni od daty jej wniesienia – jeśli reklamacja pochodzi od Kupującego będącego konsumentem, b) 30 dni od daty jej wniesienia – jeśli reklamacja pochodzi od innej osoby.

12.4. Kupujący może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego wskazany jest w zakładce „Kontakt”.

13.1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Kupujący może, niezależnie od postanowień pkt 13.1, skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów. Sprzedający oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 3, Poznań 60-967, http://poznan.wiih.gov.pl/

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA SPRZEDAJĄCEGO

14. Sprzedający oświadcza, że: a) nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, b) Kupujący nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

15.1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną: a) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym, b) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox, MS Edge, Opera, Chrome, c) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

15.2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb użytkowników.

15.3. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników Sklepu: a) adres IP, b) wersja przeglądarki, c) rodzaj przeglądarki, d) host, e) system operacyjny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.

16.2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności: a) zmianę przepisów prawa, b) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez przedającego, c) zmianę sposobu świadczenia usług polegających na udostępnianiu Kupującym informacji

16.3. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.

17.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy: a) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży, b) ustawy o prawach konsumenta, c) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.

Załącznik nr 1 do regulaminu „Marzenia do spełnienia” – pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Adresat: MARZENIA DO SPEŁNIENIA s.c., ul. Bukowska 36, 62-070 Konarzewo, adres poczty elektronicznej: biuro@marzeniadospelnienia.com.pl,

– Ja/My _______________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ____________________________ – Data zawarcia umowy/odbioru: _______________________________________ – Imię i nazwisko konsumenta: ___________________________________________ – Adres konsumenta: ____________________________________________________

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data: ______________________________________________________________

  • Zarejestruj

Rejestracja nowego konta